Oznamy

       1. Oznámenie o prevzatí prevádzkového poriadku

Spoločnosť KMF SLOVAKIA, s.r.o. ako prevádzkovateľ MDS preberá vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, ktorý je v súlade s § 90 písm. d) prvého bodu zákona o energetike zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 


Vzorový prevádzkový poriadkov nájdete : https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/


2. Záznam z prieskumu trhu

Zverejňujeme záznam z prieskumu trhu zákazky : Fotovoltický systém - zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny z OZE

Záznam tu : https://www.mez.sk/storage/app/media/Dokumenty/Zaznam%20z%20prieskumu%20trhu.pdf