Nájom a odkupovanie trafostaníc

Nájom a odkupovanie trafostaníc

Ide o službu, ktorá sa odborne nazýva aj vytváranie miestnych distribučných sústav.

Miestna distribučná sústava (MDS) je sústava, do ktorej sú pripojené odberné elektrické zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny. V podstate ide o všetky objekty (budovy), ktoré sú napájané z trafostanice.

Vytvorenie MDS je proces, pri ktorom si prenajmeme príp. odkúpime vašu trafostanicu a staneme sa distribútorom elektriny (prevádzkovateľom MDS) vo vašom objekte. 

Všetky činnosti vykonávame na základe platných povolení na podnikanie v energetike.

Pomôžeme vám zbaviť sa nákladov a starostí spojených s prevádzkou vašej trafostanice.

Prenajmite nám ju alebo nám ju odpredajte. Vašu trafostanicu budeme následne prevádzkovať a preberieme na seba všetku legislatívnu a technickú zodpovednosť.

Získate nasledovné výhody:

  • zbavíte sa nákladov na revízie a údržby, ktoré budeme realizovať na naše náklady,

  • získate dodatočný príjem z prenájmu/odpredaja,

  • objednávanie rezervovanej kapacity urobíme za vás,

  • preberieme zodpovednosť za prekročenie rezervovanej a maximálnej rezervovanej kapacity,

  • zabezpečíme odpočty elektromerov a príp. vyúčtovania elektriny nájomcom,

  • prevezmeme 4% strát elektrickej energie na seba,

  • opravíme technické a stavebné časti trafostanice,

  • vypracujeme prevádzkové predpisy a

  • pripravíme trafostanicu na úradnú skúšku.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >