Čo robiť so starou trafostanicou?

Mám starú neudržiavanú trafostanicu

 • Na mojej trafostanici nebola viac ako 5 rokov vykonaná revízia ani údržba

  Viete o tom, že?

  • prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v príslušnej norme napr.
   STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení. 

  • lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení stanovuje aj vyhláška č.508/2009 Z.z.

 • Technické časti a súčiastky sú staré a nefunkčné

  • v prípade poruchy alebo závady môže dôjsť k závažnému až deštruktívnemu stavu zariadenia, a vy môžete mať veľké finančné straty nielen kvôli nákladnej oprave, ale najmä kvôli výpadku zariadenia. 

  • z našej praxe vieme, že väčšina porúch vzniká podcenením pravidelného servisu a údržby. Máme vytvorené vzťahy s dodávateľmi technológie a jednotlivých dielcov, takže ich vieme objednať, dodať a namontovať rýchlo a odborne.

 • Potrebujem vykonať úpravu stavebnej časti trafostanice

  • uskutočníme obhliadku priestorov, zhodnotíme daný stav a navrhneme najvhodnejšie riešenie v zmysle normy STN 33 2000-5-51:2010 pre elektrické inštalácie budov.

Máme dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou a údržbou trafostaníc

Obráťte sa na nás a my vykonáme všetky potrebné kroky za vás. Preberieme kompletnú prevádzkovú a právnu zodpovednosť za vaše odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení.


Viac sa dozviete na >