Dokumenty

 1. Cenník distribučných služieb
 2. Cenové rozhodnutie 2023_ZSD
 3. Cenové rozhodnutie 2023_VSD
 4. Cenové rozhodnutie 2024_ZSD
 5. Cenové rozhodnutie 2024_VSD
 6. Havarijný plán prevádzkovateľa MDS
 7. OP pripojenia, prístupu do dist. sústavy a dist. elektriny
 8. Obchodné podmienky dodávky elektriny - malé podniky
 9. Povolenie na dodávku a distribúciu elektriny
 10. Prevádzkový poriadok
 11. Pripojovacie poplatky ZSD
 12. Pripojovacie poplatky VSD
 13. Štandardy kvality - distribúcia 2015
 14. Štandardy kvality - distribúcia 2016
 15. Štandardy kvality - distribúcia 2017
 16. Štandardy kvality - distribúcia 2018
 17. Štandardy kvality - distribúcia 2019
 18. Štandardy kvality - distribúcia 2020
 19. Štandardy kvality - distribúcia 2021
 20. Štandardy kvality - distribúcia 2022
 21. Štandardy kvality - distribúcia 2023
 22. Štandardy kvality - dodávka 2015
 23. Štandardy kvality - dodávka 2016
 24. Štandardy kvality - dodávka 2017
 25. Štandardy kvality - dodávka 2018
 26. Štandardy kvality - dodávka 2019
 27. Štandardy kvality - dodávka 2020
 28. Štandardy kvality - dodávka 2021
 29. Štandardy kvality - dodávka 2022
 30. Štandardy kvality - dodávka 2023
 31. Štandardy kvality - dodávka plyn 2020
 32. Štandardy kvality - dodávka plyn 2021
 33. Štandardy kvality - dodávka plyn 2022
 34. Štandardy kvality - dodávka plyn 2023
 35. Technické podmienky MDS
 36. Voľná kapacita pre pripájanie lokálneho zdroja do MDS
 37. Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov
 38. Všeobecné  obchodné podmienky
 39. Všeobecné  obchodné podmienky platné od 1.8.2022 
 40. Žiadosť o elektronickú faktúru
 41. Žiadosť o poskytnutie dát
 42. Žiadosť o pripojenie do DS
 43. Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny