Prevádzkovanie trafostaníc

Aj počas prevádzky vašej trafostanice je nevyhnutné dodržiavať predpisy a opatrenia stanovené pre bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických zariadení. Revíznou činnosťou v pravidelných intervaloch overujeme splnenie požiadaviek na bezpečnosť elektrických zariadení. Kontrolou, meraním a skúšaním preveríme či elektrické zariadenie svojou prevádzkou nemôže byť zdrojom poruchy alebo úrazu. Meranie vykonávame pomocou modernej meracej techniky pri prevádzkovom zaťažení ešte pred začatím servisnej a revíznej činnosti, ale aj za bežnej prevádzky.

Ak hľadáte dlhodobého partnera na prevádzku vašej trafostanice, ponúkame vám naše služby

Počas celej doby spolupráce budeme vykonávať služby predpísané platnou legislatívou ako aj kontrolu platnosti a aktuálnosti prevádzkových dokladov, sprievodnej technickej dokumentácie vrátane dokladov o vykonaných skúškach a prehliadkach.

Ide najmä o tieto činnosti:

  • prehliadka odpínačov a odpojovačov a ich nastavenie,

  • prehliadka prípojníc, prepojov a preponiek,

  • revízia zhášacích komôr,

  • výmena chybových súčiastok odpínačov,

  • kompletné, dôkladné vyčistenie kobky a izolátorov,

  • očistenie transformátora a prechodiek,

  • kontrola prúdových spojov,

  • kontrola elektrickej pevnosti oleja,

  • skúšky izolačného stavu transformátora a

  • vykonanie bežnej údržby na základe zistených nedostatkov.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >